Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Kwestionariusz rekrutacji - 2023

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej
 i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub
w języku polskim,
stypendystów i lektorów.

 

 

Prosimy o uzupełnienie ankiety.
W tej ankiecie jest 19 pytań.
Informacje

W trakcie Kongresu zapewniamy:

 • Pobyt w 4*hotelu
 • Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w spotkaniach, warsztatach
 • Udział w pakiecie turystyczno-edukacyjnym
 • Możliwość nawiązania współpracy/networkingu z nauczycielami polonijnymi z całego świata

Warunki uczestnictwa:

 • Poprawnie wypełniony kwestionariusz rekrutacji do 14 maja 2023 r.
 • Wpłata 200 złotych na podane konto (nr konta zostanie przesłany zrekrutowanym uczestnikom)

Wyniki rekrutacji:

 • do 19 maja br. otrzymają Państwo informację o zakwalifikowaniu lub nie do udziału w Kongresie,
 • kwestionariusze rozpatrywane są przez Biuro Kongresu i decyzja jest ostateczna,
 • do 31 maja br. osoby zakwalifikowane, przesyłają potwierdzenie wpłaty 200 zł
 • brak potwierdzenia wpłaty równoznaczny jest z rezygnacją,

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, Biuro Kongresu tworzy listę rezerwową.

(To pytanie jest wymagane)
Zgoda na przetwarzanie danych:
Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)
Imię:
To jest tekst pomocniczy pytania.
Drugie imię:
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Data urodzenia:
Otwórz kalendarz
(To pytanie jest wymagane)
Miejsce urodzenia:
(To pytanie jest wymagane)
NOTKA BIOGRAFICZNA. Prosimy o napisanie kilku zdań o sobie w kontekście pracy zawodowej (max 250 znaków)
Dane adresowe
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail:
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu (wraz z nr kierunkowym)
Miejsce pracy / działalności polonijnej
(To pytanie jest wymagane)
Wybierz kraj, w którym pracujesz:
(To pytanie jest wymagane)
Rodzaj szkoły (szkoła polska przy placówce dyplomatycznej, szkoła społeczna, szkoła w systemie oświaty innego kraju)
(To pytanie jest wymagane)
Pełna nazwa szkoły/instytucji
(To pytanie jest wymagane)
Czy szkoła jest członkiem organizacji parasolowej (stowarzyszenia, macierzy, federacji, innych)
(To pytanie jest wymagane)
Zajmowane stanowisko:
(To pytanie jest wymagane)
Nauczany przedmiot
(To pytanie jest wymagane)
Czy w ciągu ostatnich 3 lat brała Pani/brał Pan udział w formach doskonalenia:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać formy doskonalenia:
RODO
(To pytanie jest wymagane)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Polonijnym Centrum Nauczycielskim, wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5 a współadministratorem jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/54, adres e-mail: kongres2023@irjp.gov.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  iod@orpeg.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator danych osobowych — Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz współadministrator Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego— przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody, art. 6 ust 1 lit f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora, art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na Administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i udziału w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres realizacji Kongresu oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora oraz Współadministratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w celu udziału w rekrutacji prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji i udziału w Kongresie.
10. Pani/Pana dane mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

(To pytanie jest wymagane)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych  podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym oraz dokumentach przesłanych w procesie rekrutacji przez Polonijne Centrum Nauczycielskie wchodzące w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą  w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.
W przypadku utrwalenia przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa oraz Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, podczas przeprowadzenia szkolenia mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, wyrażam zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo), bez żadnych ograniczeń czasowych, ani terytorialnych, rozpowszechnianie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą a także Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego,  oraz podmioty uprawnione przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi, w całości lub w postaci wybranych fragmentów, samodzielnie, jak i w ramach poszczególnych szkoleń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w treści niniejszego formularza, przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa oraz Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego,   w celu przeprowadzenia I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.
Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez przesłanie listu na adres Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, bądź poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej na iod@orpeg.pl.

Zostałem(łam)  poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody wyklucza możliwość wzięcia udziału w Kongresie.