Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rekrutacja 2022

Kwestionariusz osobowy - ankieta rekrutacyjna do szkół

w systemie kształcenia na odległość

Rekrutacja do:
 
- Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
- Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
 
przy Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 
Uwaga!
Przed wypełnieniem ankiety prosimy o wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i przygotowanie skanów (najlepiej w formacie pdf) następujących dokumentów:
 

1. podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców

2. oświadczenie o  zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz)

4. kopia aktu urodzenia

PLAN RAMOWY - OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

5. oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia potwierdzona notarialnie (spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w Polsce) z roku 2021/22

6. ewentualne dokumenty dodatkowe: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rezygnacja z WDŻ itp.

PLAN UZUPEŁNIAJĄCY - OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

5. kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2021/22 – w przypadku dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki na terenie RP w minionym roku szkolnym  

6. oświadczenie rodziców ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w roku 2022/23 w szkole lokalnej w kraju pobytu (pobierz

 
UWAGA

Warunkiem wysłania kwestionariusza przez rodzica jest wypełnienie wszystkich pól oraz dołączenie obowiązujących załączników (lista załączników powyżej).